Beleidsplan

1. Beleidskader

Het Vlaams Gebruikersoverleg voor  Personen met een Handicap (VGPH) wordt erkend via het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap. (BVR 17/03/06; Belgisch Staatsblad 16 juni 2006)
In dit besluit zijn zowel de erkenning- en subsidiëringvoorwaarden opgenomen alsook de taken die het platform krijgt binnen deze zorgregie :

Art. 37. Het platform heeft volgende taken:

 • 1° het versterken van de positie van personen met een handicap met het oog op de opdrachten van het ROG door vertegenwoordigers van de verenigingen van personen met een handicap in de werking van het ROG aan te wijzen en te ondersteunen;
 • 2° het informeren van de personen met een handicap over de zorgvraagregistratie en de zorgbemiddeling;
 • 3° het begeleiden van personen met een handicap bij:
  • het inleiden van klachten over de zorgvraagregistratie;
  • het inleiden van klachten over de zorgbemiddeling.

Art. 38. Om erkend te worden als Platform moet een organisatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1° ze is opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen van personen met een handicap, die beantwoorden aan de volgende criteria:
  • a) de kerndoelstellingen en kerntaken van de verenigingen zijn gericht op hun leden, namelijk personen met een handicap en hun wettelijke vertegenwoordigers;
  • b) de verenigingen vertegenwoordigen een voldoende representatieve doelgroep ten aanzien van de doelpopulatie van het Fonds of overkoepelen een aantal kleinere verenigingen of regionaal georiënteerde organisaties die zich richten  tot de doelpopulatie van het Fonds;
  • c) de verenigingen hebben regionale werkingen in minstens drie provincies van het Vlaamse Gewest
 • 2° haar raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op
 • 3° ze gaat de verbintenis aan om de taken, vermeld in artikel 37, uit te voeren.

2. Visie

Grondrechten

Het VGPH vertrekt in zijn werking van principes uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties, 1948) en van het Verdrag van de rechten van personen met een handicap (Verenigde Naties, 2006).
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden zonder enig onderscheid van welke aard ook.
Personen met een handicap moeten deze mensenrechten en vrijheden ten volle en zonder discriminatie kunnen uitoefenen.

Respect voor de inherente waardigheid, de individuele autonomie en onafhankelijkheid, met inbegrip van de vrijheid om eigen keuzes te maken zijn voor personen met een handicap belangrijk. Elke persoon met een handicap heeft op voet van gelijkheid met anderen recht op eerbiediging van zijn lichamelijke en geestelijke integriteit.
Ook heeft elke persoon met een handicap recht op een kwaliteitsvolle en eigen invulling van zijn leven en bijgevolg recht op de ondersteuning, de zorg en de begeleiding die hij, of zijn vertegenwoordiger daarbij nodig heeft.

Diversiteit en inclusieve samenleving

Het begrip handicap is aan verandering onderhevig. Het vloeit voort uit de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels die hen belet ten volle, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Personen met een handicap worden nog steeds geconfronteerd met (fysieke, sociale, economische en culturele) obstakels die hun participatie in de samenleving als gelijkwaardige leden belemmeren.

We gaan er van uit dat er respect moet zijn voor verschillen en dat personen met een handicap deel uitmaken van de mensheid en van de menselijke diversiteit. Personen met een handicap hebben een potentiële en een bestaande gewaardeerde bijdrage aan de diversiteit van de samenleving en aan het algemeen welzijn.

Participatie

We geloven dat het bevorderen van een volwaardige participatie aan onze samenleving door personen met een handicap ertoe zal leiden dat zij sterker gaan beseffen dat zij erbij horen en zal resulteren in wezenlijke vorderingen in de humane, sociale en economische ontwikkeling van de maatschappij.

Personen met een handicap en hun vertegenwoordigers moeten in de gelegenheid worden gesteld actief betrokken te zijn bij de besluitvormingsprocessen over beleid en programma’s, in het bijzonder dewelke hen rechtstreeks aanbelangen.

3. Missie – opdrachtverklaring

Het VGPH ondersteunt personen met een handicap en vertegenwoordigers, zodat ze, als lid van hun vereniging, volwaardig kunnen deelnemen aan het beleid dat via regionale, provinciale en Vlaamse overlegorganen de centrale registratie van de zorgvragen in uitvoering brengt.
Deze ondersteuning gebeurt volgens de hierboven beschreven visie, door het begeleiden van personen met een handicap en hun vertegenwoordigers naar, en het rechtstreeks ondersteunen van de gebruikersvertegenwoordigers aan, de verschillende overlegtafels betreffende de zorgregie. Verder ondersteunen wij hen en hun verenigingen door studiewerk en door een platform voor overleg en samenwerking te bevorderen betreffende verschillende thema’s rond zorgregie en zorgvernieuwing .
In deze missie willen wij empowerend  en op vraag van de personen met een handicap, hun vertegenwoordigers en hun verenigingen te werk gaan en hun ervaringsdeskundigheid professioneel ondersteunen.

4. Strategische doelstellingen

 1. Personen met een handicap en hun wettelijke vertegenwoordigers uit de ledenverenigingen nemen volwaardig deel aan het beleid dat betrekking heeft op de organisatie van zorg en ondersteuning.
 2. De organisatie van zorg en ondersteuning opgezet ten behoeve van personen met een handicap komt tegemoet aan verwachtingen van personen met een handicap en voldoet aan hun aspiraties om als volwaardig persoon in de samenleving te kunnen deelnemen.
 3. VGPH is als platform een vruchtbaar overlegorgaan ten dienste van personen met een handicap, hun wettelijke vertegenwoordigers en hun verenigingen in functie van de zorgregie. VGPH gaat als integer ondersteuner en procesbegeleider te werk om de ervaringsdeskundige maximaal en op elk niveau te laten participeren aan de zorgregie en de zorgvernieuwing.