Statuten

Titel I: Naam – Zetel – Doel – Duur

Art. 1

De vereniging draagt de naam “Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap”, afgekort VGPH

Art. 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1210 Brussel, Sterrenkundelaan 30 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel, Rechtbank van Koophandel.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

Art. 3

De vereniging heeft tot doel personen met een handicap, of hun wettelijke vertegenwoordigers, professioneel te ondersteunen, begeleiden en assisteren bij hun opdracht in het regionaal overleg, en het organiseren van trajectbegeleiding, zoals vastgelegd in de Vlaamse decreten en besluiten.

Art. 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

Titel II: Leden

Art. 5

§1. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.

§2. De vereniging telt twee soorten leden:

a)De effectieve leden die bestaan uit gebruikersorganisaties vzw’s, vertegenwoordigd door twee afgevaardigden. Alleen de effectieve leden bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het
stemrecht op de algemene vergadering.

b)De niet-effectieve leden: zijn alle andere gebruikersorganisaties niet bedoeld in §2 eerste lid. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

Art.6 Lidmaatschap

§1. Als effectief en niet-effectief lid kan tot de vereniging toetreden wie aanvaard wordt bij besluit van de Raad van Bestuur. De weigering moet gemotiveerd worden.

§2 Het verzoek om toelating van een kandidaat effectief, niet-effectief lid, moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.

§3 Ieder effectief en niet-effectief lid mag de vereniging verlaten mits dit schriftelijk op voorhand ter kennis te geven aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat in bij de eerstvolgende algemene vergadering.

§4 Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

§5 Alle leden zijn gehouden tot betaling der bijdragen vastgelegd door de algemene vergadering zonder dat deze bijdrage de 750 Euro mag overschrijden.

§6 Waarnemers kunnen de algemene vergadering en raad van bestuur bijwonen en mogen zich mits toestemming van de voorzitter, tot de algemene vergadering en raad van bestuur richten. Deze personen hebben geen stemrecht.
 

Titel III: Algemene Vergadering

Art.7

§1 De algemene vergadering is samengesteld uit al de effectieve leden. Elk lid mag door maximaal twee door het lid gemandateerde personen vertegenwoordigd worden. Elke persoon beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.
Ieder gemandateerd lid mag schriftelijk, per fax of per mail volmacht geven aan één van de leden om het bij de algemene vergadering te vertegenwoordigen; nochtans mag een lid van de algemene vergadering niet meer dan twee leden van de algemene vergadering vertegenwoordigen en geldt een volmacht slechts voor één bepaalde vergadering.

§2 De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
  • het wijzigen van de statuten,
  • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
  • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
  • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
  • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
  • de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
  • het wijzigen van het huishoudelijk reglement,
  • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.


§3 Jaarlijks voor één juni wordt een algemene vergadering gehouden op dag, plaats en uur vastgelegd door de raad van bestuur. Op de vergadering worden door de raad van bestuur de begroting en de rekening van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar ter goedkeuring voorgelegd.

§4 Algemene vergaderingen kunnen worden samengeroepen door voorzitter van de raad van bestuur, zo dikwijls hij het nodig acht, door de helft van de leden van de raad van bestuur of wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur. Deze vergadering dient dan plaatst te vinden binnen de 15 kalenderdagen.
§5 De oproepen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per fax, e-mail tenminste acht dagen voor de vergadering.
De raad van bestuur legt de dagorde vast. De oproep bevat de agenda. Op vraag van 1/5 van de leden kunnen punten op de agenda toegevoegd worden.

§6 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij belet van deze laatste door het oudste lid van de raad van bestuur.

§7 De vergadering is regelmatig samengesteld welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden wezen, de beslissingen worden bij meerderheid van gegeven stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§8 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

§9 Elk effectief lid en elk niet-effectief lid van de vereniging krijgt het verslag van de algemene vergadering en de daarop genomen beslissingen toegestuurd. Elke belanghebbende derde kan het verslag van de algemene vergadering en de daarop genomen beslissingen inzien op de zetel van de vereniging.

§10 Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd.

Titel IV: De Raad van Bestuur

Art.8

§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie en maximum negen gemandateerde van de effectieve leden van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee gemandateerde personen. In ieder geval moet het aantal gemandateerde bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
Een gemandateerde in de raad van bestuur handelt in functie van het doel van de vereniging en niet louter als afgevaardigde vanuit zijn gebruikersorganisatie.
Hun voordracht wordt geregeld door het huishoudelijk reglement. Zij worden als bestuurders door de algemene vergadering benoemd onder de effectieve leden en zijn ten allen tijden door haar afzetbaar. De raad van bestuur wordt om de vier jaar herkozen. Bij de eerstvolgende verkiezing is de helft van de leden herkiesbaar. Indien men in overleg niet tot overeenstemming komt welke leden hun mandaat beëindigen, zal dit per loting vastgelegd worden. In principe kan men slechts tweemaal een mandaat in de raad van bestuur opnemen. De algemene vergadering kan hiervan afwijken.

§2 In geval van overlijden of ontslag van een gemandateerd lid van de raad van bestuur, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur de bevoegdheid tijdelijk en tot de eerstkomende algemene vergadering dit lid te vervangen. De eerstkomende algemene vergadering voorziet definitief in hun vervanging. Het vervangende lid beëindigt het mandaat van het overleden of ontslagnemende lid van de raad van bestuur

§3 Tussen haar leden kiest de raad van bestuur een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

§4. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter zo dikwijls als de belangen van de vereniging zulks vereisen of op voorstel van 1/3 van de bestuurders en minstens vier maal per jaar. De oproepbrief behelst de agenda.

§5 Om geldig te vergaderen moet minstens de helft van de gemandateerde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder gemandateerd lid van de raad van bestuur mag schriftelijk, per fax, per e-mail volmacht geven aan één van de leden van de raad van bestuur om het bij de vergadering te vertegenwoordigen; nochtans mag een lid van de raad van bestuur nier meer dan één ander lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen en geldt een volmacht slecht voor één bepaalde vergadering

§6 Alle beslissingen moeten met volstrekte meerderheid, der aanwezige gemandateerde leden van de raad van bestuur genomen worden. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
De raad van bestuur mag bij haar werkzaamheden experten met raadgevende stem tijdelijk betrekken.

§7 Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee nadere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

§8 De raad van bestuur bestuurt de vereniging als college en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en bezit hiertoe de meest ruime bevoegdheden.
De raad kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden. De raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

§9 Al de belangrijke stukken die de vereniging verbinden moeten ondertekend worden door twee leden van de raad van bestuur die daartoe telkens van deze raad van bestuur de volmacht moeten krijgen. “Het openen en afsluiten van bankrekeningen vallen onder daden van dagelijks bestuur maar hiervoor zijn twee handtekeningen van bestuurders vereist.”
Voor de daden van dagelijks beheer krijgen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester afzonderlijk volmacht tot het verrichten van alle noodzakelijke handelingen. De raad van bestuur kan voor bepaalde gevallen bijzondere machtiging verlenen aan hetzij één, hetzij meerdere leden van de raad van bestuur, hetzij aan derden.

Titel V: Jaarlijkse Rekening, Begroting en Reservefonds

Art 9 Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december, op welke dag de rekeningen worden gesloten en door de raad van bestuur de begroting en de rekeningen van ontvangsten en uitgaven worden opgemaakt.

Art 10 Het batig saldo behoort aan de vereniging en wordt in het reservefonds gestort.

Titel Vi: Ontbinding en Vereffening

Art 11

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zullen de goederen van de ontbonden vereniging gegeven worden aan de aangesloten verenigingen vzw’s of de verenigingen die deze vereniging opvolgen. Wordt de vereniging rechterlijk ontbonden, dan zal de vereffening ervan geschieden ingevolge de voorschriften van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

Titel VII: Afvaardiging en Verklaring

Art. 12

De voorzitter der vereniging of zijn gevolmachtigde wordt bij deze uitdrukkelijk afgevaardigd om in naam en in voordeel van de tegenwoordige vereniging te aanvaarden welkdanige giften, legaten en overdrachten van roerende en onroerende goederen welke aan zelfde vereniging zouden gedaan worden.

Art 13

Al hetgeen in de tegenwoordige stukken niet voorzien is, zal geregeld worden door het huishoudelijke reglement, door de wet van 27 juni 1921, en toevoeging door het gemeen recht.